Dịch vụ

18/09/2020

Hướng dẫn sử dụng liều kế cá nhân

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LIỀU KẾ CÁ NHÂN

Liều kế cá nhân là công cụ để theo dõi liều lượng bức xạ cho từng cá nhân. Để kết quả đo đạc được chính xác, cần tuân thủ những chỉ dẫn sau:

Personal dosimeter is a tool to monitor radiation dose for each radiation officer. Measurement results to be accurate, but should follow the following instructions:

1. Dán họ tên nhân viên cần theo dõi liều cá nhân vào mặt sau của liều kế. Sau lần gửi đọc liều đầu tiên, mỗi nhân viên này sẽ được cấp 01 Mã số riêng. Tuyệt đối không dùng chung hoặc nhầm lẫn liều kế của người khác.

Enter name of each radiation officer on back of personal dosimeter. After the first time of reading personal dosimeter, each radiation officer shall be granted 01individual code. Do not use dosimeters of others.

2. Cần có 1 chỗ để cất giữ liều kế cá nhân mỗi khi không dùng đến (gọi là “nơi cất giữ”). “Nơi cất giữ” phải cách xa nguồn phóng xạ và thiết bị phát bức xạ để chúng không làm tăng giá trị phông của liều kế.

Need one site for storage of personal dosimeters when not in use (called “storage”). “Storage” must be far away from radioactive sources and radiation devices so that they do not increase the value of the dosimeter background.

3. Hàng ngày vào đầu giờ làm việc, người sử dụng liều kế lấy liều kế từ “nơi cất giữ” ra và đeo vào áo phía ngực trái. Trường hợp có mang áo chì phòng hộ thì cần đeo 2 liều kế cá nhân: 1 chiếc ở áo cá nhân phía ngực trái như trường hợp thông thường (phía trong áo chì) và chiếc còn lại ở cổ áo cá nhân (bên ngoài áo chì). Trước khi ra về phải mang liều kế cá nhân để lại “nơi cất giữ”.

In your early of daily working hours, users must take the personal dosimeter from the “storage” and worn it on the left chest. In case of the user wearing lead clothing, user must wear two personal dosimeters: one worn on left chest as usual (inside lead clothing) and the remaining worn on the collar (outside lead clothing). Before leaving, users must put the personal dosimeter in the “storage”.

4. Trong khi sử dụng: Không để liều kế cá nhân bị giây bẩn bởi hóa chất hoặc chất phóng xạ và không đặt liều kế vào chùm tia bức xạ để “thử”.

Do not let personal dosimeters be contaminated by chemicals or radioactive materials and not put personal dosimeter on the radiation beams to “try”.

5. Trong mỗi đợt phát đều có một liều kế mang ký hiệu “Liều kế phông”. “Liều kế phông” luôn để ở “nơi cất giữ”.

In each period of using personal dosimeter, user must have a dosimeter marked “background dosimeter”. “Background dosimeter” must be always put in “storage”.

6. Mỗi đợt sử dụng liều kế kéo dài không quá 3 tháng (theo quy định của Nghị định số 07/2010/NĐ – CP (Điều 5)).

Each period of using personal dosimeter must be not longer than 3 months (according to Decree No. 07/2010/ND – CP.

7. Khi gửi liều kế về đơn vị đọc liều, cần gửi kèm theo bản sao “Phiếu theo dõi liều cá nhân” theo Mẫu đính kèm.

0822012888